מבוא

 • אתר  https://danielikeren.com/  המופעל ע"י קרן דניאלי קאסנר – ח"פ 037164035   ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת קורסים דיגיטליים ("המוצר").
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רישום / פתיחת משתמש / רכישת מוצר / רישום להדרכה  באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין בעלי האתר.

דיוור ותקשורת

 • הוראות תקנון זה יחולו על כל התקשורת בין קרן דניאלי 037164035 (להלן : "המשווק") לבין המקבל של המידע(להלן : "המשתמש")  בהודעות בין באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, פקסים, Whatsapp ו/או כל צורת תקשורת אחרת (להלן "הודעות").
 • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לשני המינים.
 • ההרשמה לרשימת תפוצה של המשווק מהווה הסכמה במעשה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. הוראות התקנון מצטרפות ומוסיפות להוראות הסכם ההתקשרות המלא המפורט באתר המשווק.
 • הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של המשווק (להלן: "ההרשמה") מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומר מסוגים שונים מהמשווק.
 • כמו כן מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ( להלן: "חוק התקשורת") לגבי ציון סוג המסר כגון: "פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה הנשלחת. לאור האמור המשווק יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.
 • הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה, לא יהא המשווק חייב לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי המשווק המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.
 • הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בדין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.
 • הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה ולא על ידי שליחת הודעה במייל או בפקס לנותן השרות.
 • הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, המשווק לא יידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הקבועות בחוק התקשורת.
 • הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 1000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה.
 • הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי למלוא הפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות לאחר שליחת בקשה להוצאתו מרשימת התפוצה היות וביכולתו לשלוח הודעה חוזרת ו/או פנייה בערוץ תקשורת נוסף, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 4000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר לאחר שבקש את הסרתו מרשימת התפוצה.
 • הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בהודעות טקסט לסלולרי הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל. המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה.  בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהמשווק יש לבצע הסרה מכל אחת משתי הרשימות בנפרד. 
 • המשתמש מסיר כל אחריות מהמשווק לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהמשווק עקב יישום חלקי או תקלות ביישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.
 • המשתמש מתחייב לשפות את המשווק בגין כל נזקיו כולל שכ"ט עו"ד והפסד זמן עבודה, עקב כל תביעה שתוגש כנגדו תוך התנערות של המשתמש מההסכמות המחייבות בתקנון זה.
 • המשתמש מסכים בזאת כי כל זכויות היוצרים במידע הנשלח אליו הינן של המשווק ואין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש לשימוש בחומר המוגן בזכויות יוצרים.
 • המשתמש מסיר מן המשווק כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים מכל סוג אותן יקבל מהמשווק, וכן מסיר מן המשווק כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.

הרכישה

 •  האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 •  מחיר המוצר באתר כולל מע"מ
 •  קרן דניאלי קאסנר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (כתובת הדואר הינה info-keren@danielikeren.com) וזאת בתנאי שלא חלפו 14 ימים מרגע הרכישה ובתנאי שהם לא 7 ימי עסקים לפני תחילת השירות.
 • על אף האמור לעיל, לא ינתן החזר בגין הדרכות דיגיטליות בגלל אופי המוצר.
 • ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני משירות הלקוחות המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – הגישה לתכנים אשר נרכשו תחסם ותבוטל .
 • במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את כספו בניכוי דמי ביטול כחוק.
 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
 • במידה ומדובר בסדנה שבה ניתנת  100% אחריות, ניתן לבטל את ההשתתפות עד לתום הסדנה.

אספקה והובלת המוצר

 • האתר ידאג לאספקת המוצר הדיגיטלי ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, באופן מיידי.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה במייל info-keren@danielikeren.com.

אבטחת מידע ופרטיות

 • קרן דניאלי קאסנר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם המוכר ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 • באת רכישת מוצר ויצירת חשבון יש משום הסכמה לקרן דניאלי קאסנר או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים שלה .

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה קרן דניאלי קאסנר  ח"פ 037164035.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 • אין להעביר את שם המשתמש והסיסמא המאפשרים גישה לתכנים הנמכרים באופן אישי לקונה, גם במידה וההעברה מתבצעת ללא תמורה והן אם בעלות כספית. במידה ויתברר כי פרטי הגישה האישיים של המשתמש הועברו לכל אדם אחר. הנ"ל צפוי לתביעה וגישתו לאתר תחסם באופן מיידי.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדי